Regulamin

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.inwestycyjneprzebudzenie.pl

jest Lotus One International LLC. (zwana dalej Lotus One) z siedzibą w Las Vegas, 7260 W.

Azure Dr Suite 140-815, NV 89130. Wpisana do rejestru firm pod numerem E0037982014-9

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się

z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień

Regulaminu.

3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu produktów oraz usług z zakresu

szkoleń i coachingu. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe i coachingu

świadczone w serwisie, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych

opisanych w pkt 11, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.

4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa

oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu.

W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji

o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach

5. Uczestnicy wszystkich szkoleń i organizowanych lub współorganizowanych przez

Lotus One jak również klienci produktów oświadczają, że nie będą ich nagrywać,

reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały

szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim

i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie

mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym

udziału w szkoleniach lub coachingach. Lotus One zastrzega sobie prawo do produkcji,

reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek

innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami,

z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

6. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych

przez Lotus One oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu,

a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć,

nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu

i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie

to nie dotyczy konsumentów.

7. Lotus One będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały

zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach

promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń

i coachingów.

8. Poprzez udział w szkoleniach lub coachingach Uczestnik szkolenia otrzyma pewną wiedzę

obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie.

Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych

Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Lotus One nie gwarantuje Uczestnikom

osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu.

Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu

metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

9. Osoby biorące udział w szkoleniu lub coachingu oświadczają, że nie będą zgłaszać

jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich

pochodzących. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

10. Lotus One, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się

lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych

pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

11. Promocje organizowane przez Lotus One, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe,

oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

12. Uczestnicy szkoleń i coachingów w Lotus One oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują

one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie

edukacyjny.

13. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub coachingach Lotus One,

a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące

na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub

psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty.

14. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział

w szkoleniach lub coachingach organizowanych przez Lotus One wyłącznie za pisemną

zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty:

15. Umowa o świadczenie usług Lotus One może być zawarta poprzez zakup usługi

bezpośrednio przez portal, możliwe jest również zgłoszenie się na szkolenie/coaching

bezpośrednio w siedzibie Lotus One oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego,

przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania

zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie.

Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza,

że w przypadku braku zapłaty umowy ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis

przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego

dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa

w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez Lotus One.

16. Płatność za usługi Lotus One może być dokonana w formie:

a) gotówkowej bezpośrednio w siedzibie Lotus One,

b) kartą kredytową lub debetową w siedzibie Lotus One,

c) kartą kredytową lub debetową online,

d) przelewu z konta bankowego,

e) przelewu internetowego.

f) za pośrednictwem PayU

17. Jeżeli na szkolenie nie odbędzie się z winy Lotus One, rozliczenie wpłaconej na rzecz

Lotus One należności nastąpi w trybie określonym w pkt 20 niniejszego regulaminu.

18. Lotus One i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie

szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu;

kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu,

w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie

nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje

pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników

słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego

lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca

to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Jeżeli

po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału

w szkoleniu lub coachingu – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie

takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne szkolenie lub coaching organizowane

przez Lotus One. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami

przewidzianymi ustawowo.

19. Lotus One zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub coachingu z przyczyn

od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała

prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym

jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie,

wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało

odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.).

W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego

wyboru: uzyskania zwrotu wpłaconych środków, skorzystania z takiego samego szkolenia

w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę

lub na zakup produktów. Osoby dokonujące zakupu usług firmy Lotus One oświadczają,

że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania

Lotus One adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy

konsumentów.

20. Zwrot należności uiszczonych na rzecz Lotus One następuje po otrzymaniu przez Lotus

One podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastapić, korekty faktury VAT (o ile

sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

21. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny

z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo

do złożenia reklamacji.

22. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres:

info@inwestycyjneprzebudzenie.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też

od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

23. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia,

którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

24. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym

terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną

przez niego reklamację.

25. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji,

przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

26. Postanowienia pkt 24-26 nie mają zastosowania do konsumentów.

Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu

27. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni

dysponować:

a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.

28. Korzystanie ze usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki

internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż

24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie

będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

29. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną

konieczne jest dysponowanie przez niego dostępu do konta poczty elektronicznej.

30. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych

opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

Postanowienia końcowe:

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

32. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem

umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według

siedziby Lotus One. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

33. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem

serwisu.

34. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie

inwestycyjne przebudzenie.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2014r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *